ZebroUSD

The Stable Token For Project Zebrocoin

zusd
ZUSD SPECS
Token Logo
NameZebroUSD
TickerZUSD
Circulating Supply 11,000 (Ten Thousand) ZUSD
Supply By Chain BSC BEP20:   3,000 (Three Thousand) ZUSD
Polygon:   2,000 (Two Thousand) ZUSD
Fantom:   2,000 (Two Thousand) ZUSD
Phoenix:   2,000 (Two Thousand) ZUSD
EtherGem:   2,000 (Two Thousand) ZUSD
Token Info https://bscscan.com/token/ZebroUSD
https://polygonscan.com/token/ZebroUSD
https://ftmscan.com/token/ZebroUSD
https://phoenixplorer.com/tokens/ZebroUSD
https://blockscout.egem.io/tokens/ZebroUSD
Contract Address BSC BEP-20  0x9d30f25cffdc0e095058d7b11b0209ab53a6cddc
Polygon/Matic  0x9bec8bda57b82e070173c0a91c6dd288e5f6eeaf
Fantom Chain  0xC9Df3Db3e68cc73A126D6F3637C19d7204456Bc2
Phoenix Chain  0x6ea214917F28AD147E01201Cd88869332198D007
EtherGem Chain  0x42cc674AC0B1dA3A8004405fDB51b6633C8C57a2
Block Explorer https://bscscan.com
https://polygonscan.com
https://ftmscan.com
https://phoenixplorer.com
https://blockscout.egem.io
ZUSD Logo  ZUSD BSC Token Logo  Download
 ZUSD BSC Token Logo  Download
 ZUSD Polygon Token Logo  Download
 ZUSD Fantom Token Logo  Download
 ZUSD Phoenix Token Logo  Download
 ZUSD Ethergem Token Logo  Download
Social Links Whitepaper: https://zebrocoin.info/whitepaper_zusd_en_v1-1.pdf
GitHub: https://github.com/ZebroTech/ZebroUSD
Telegram: https://t.me/ZebroTalk
Medium: https://zusd.medium.com
Reddit: https://reddit.com/r/zusd
USDT Reserved For ZUSD USDT Binance Smart Chain BEP-20 Token
Address1: 0x
Address2: 0x
Address3: 0x
Address4: 0x

USDT Polygon Matic20 Token
Address1: 0x
Address2: 0x
Address3: 0x
Address4: 0x